Dzisiaj jest: Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Czesław, Czech, Eliasz, Heliasz, Leon, Małgorzata, Paweła
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: czwartek, 09, maja 2013 09:31
 

Klimat w Radziszowie
 
Rozkład kierunków wiatrów
W odniesieniu do dużych zakładów przemysłowych, a szczególnie elektrowni Skawina, rozkład kierunków wiatrów jest bardzo korzystny. Blisko 50 % wiatrów ma kierunek zachodni, zaś po doliczeniu wiatrów o kierunku płd-zach i płn-zach stanowi to blisko 70 % wszystkich wiatrów. Na uwagę zasługuje wyjątkowo mała ilość okresów bezwietrznych. W przypadku rejonu Skawiny stanowią one zaledwie 16.6% podczas gdy w Krakowie procent ten wzrasta do 23 % zaś w Myślenicach do 26%.

Warunki klimatyczne
Pod względem klimatycznym należy wyróżnić dwa obszary a mianowicie:
1. Dolina Skawinki o szerokości półtora kilometra oraz dolinki niewielkich dopływów Mogiłki i Włosanki. Jest to obszar o krótkim okresie bezprzymrozkowym, w ciągu dni szczególnie bezchmurnych obszar ten jest silnie przegrzewany i wysuszany, zaś w nocy powietrze tu jest bardzo wilgotne i wychłodzone. Niewielka szerokość doliny Skawinki otoczonej stosunkowo wysokimi wzniesieniami, usytuowanej prostopadle do kierunków wiatrów, utrudnia jej przewietrzenie. Stąd też w tym obszarze występują często zastoiska zimnego powietrza co pogarsza warunki klimatyczne. Na szczęście dolina Skawinki to tylko niewielka część Radziszowa w dodatku zajęta częściowo przez kolejowe i drogowe ciągi komunikacyjne. Niemniej w tym niekorzystnym i pogarszającym się na wskutek wzrostu ilości samochodów, obszarze skoncentrowana jest znaczna część (zwłaszcza starszej) zabudowy Radziszowa.
2. Stoki wzniesień Pogórza Wielickiego otaczające dolinę Skawinki zaliczone są do terenów bardzo korzystnych. Klimat na terenach położonych na wysokości powyżej 40m. od dna doliny charakteryzuje się wyższymi o 2-3 stopnie minimalnymi temperaturami roku i dłuższym o około dwa miesiące, okresem bezprzymrozkowym w stosunku do dna doliny. Mniejsze tu też są wahania temperatury i wilgotności między dniem i nocą. Lepsza też tu jest naturalna wentylacja niż na dnie doliny Skawinki.

Pokrywa śnieżna
Utrzymuje się tu w granicach 60-80 dni w ciągu roku, a więc jest o około 20 dni dłuższa niż w rejonie miasta Krakowa i Puszczy Niepołomickiej.

Opady atmosferyczne i nasłonecznienie
Pod względem ilości opadów, rejon Radziszowa, podobnie zresztą jak dość szeroka okolica Krakowa, jest ubogi i waha się w granicach 700-750mm w skali rocznej, w porównaniu z górzystymi obszarami Beskidów (na płd. od Myślenic), gdzie często przekracza 1000mm.

Gleby
Dno doliny Skawinki wypełniają żyzne mady będące efektem działalności Skawinki. Rolniczą ich wartość obniża jednak fakt rozcięcia ich na stosunkowo wąskie skrawki, przez tereny zalewowe rzeki oraz ciągi komunikacyjne (PKP i dwie szosy). Otaczające dolinę wzgórza składają się z gleb pyłowych, w tym częściowo o charakterze lessowym, szczególnie na szczytowych partiach wzniesień po zachodniej stronie doliny, a więc należą do terenów urodzajnych.
 

Zanieczyszczenie powietrza
Ze względu na dużą koncentrację przemysłu w rejonie Skawiny (szczególnie elektrownia), również w Radziszowie występuje jego niekorzystne oddziaływanie. Teren Radziszowa zaliczony jest do obszarów gdzie stężenie SO2 występuje na pograniczu najwyższych dopuszczalnych stężeń. Warto zaznaczyć, że rejon Skawiny, Wieliczki a w szczególności Krakowa należą do obszarów o stale znacznym przekroczeniu najwyższych dopuszczalnych stężeń SO2. Widać to szczególnie w obszarach Leśnych (Las Bronaczowa), gdzie obserwuje się już uszkodzenie drzewostanu, szczególnie drzew szpilkowych, spowodowanych działaniem szkodliwych gazów przemysłowych na wskutek wzmożonej komunikacji samochodowej.
W rejonach bezpośrednio sąsiadujących z drogami łączącymi Radziszów z Krzywaczką obserwuje się występowanie hałasu na pograniczu najwyższych dopuszczalnych wartości. Pozostała część Radziszowa zaklasyfikowana została do rejonów ciszy, przyjaznych dla człowieka, tworzących dogodne warunki dla wypoczynku świątecznego.

Surowce mineralne
Do powszechnie wykorzystywanych surowców mineralnych należą złoża żwirów i piasków w dolinie rzeki Skawinki, jak również niewykorzystywane obecnie złoża gliny nadające się do produkcji cegły. Ponadto należy wspomnieć, że przez Radziszów przebiegają wschodnia i południowa granica Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dzięki temu już w 1803 roku rozpoczęto tu budowę kopalni węgla kamiennego Hellena, zlikwidowanej jednak na wskutek starań właściciela dworu.
 
Tadeusz Dybeł, "Głos Radziszowa"
nr 8, I 1999, s. 4., nr 9, IV 1999, s. 7-8.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie